Micropobles col·labora amb entitats escoltes i Joventut per cercar espais aptes per l’acampada arreu de Catalunya

Micropobles col·labora amb entitats escoltes i Joventut per cercar espais aptes per l’acampada arreu de Catalunya

Des de l’Associació de Micropobles de Catalunya col·laborem amb les principals entitats escoltes de Catalunya i la Direcció General de Joventut per cercar terrenys d’acampada on les entitats de lleure puguin organitzar acampades durant el període d’estiu, des de finals de juny fins a principis de setembre, coincidint amb les vacances escolars.

Es necessiten terrenys amb una zona plana on poder plantar les tendes per acampar i han d’estar situats a més de 100m de la llera de qualsevol riu o torrent i fora de zones inundables segons el visor cartogràfic de l’ACA. Cal que els terrenys compleixen els requisits del Decret 267/2016, de 5 de juliol de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.  Es tracta dels següents paràmetres:

 • Article 7. Les acampades infantils i juvenils que es duguin a terme fora d’una instal·lació o lloc d’acampada autoritzats per l’organisme competent han d’estar situades:
  • Fora de rambles, llits secs de rius o torrenteres, terrenys susceptibles de ser inundats i als quals s’hi puguin produir esllavissades.
  • Fora de terrenys que, per la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió, indústries, instal·lacions insalubres o per qualsevol altra causa, resultin perillosos.
  • A més de 100 metres de qualsevol via de comunicació. Aquesta distància s’entén com el recorregut des del punt d’acampada fins a la via de comunicació.
  • Prop d’un camí alternatiu que permeti l’evacuació en el cas d’incendi forestal.

 

Cal també que s’ajustin a les Instruccions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) respecte els terrenys d’acampada:

 • Dins de la zona de policia (ZP), a 100 m de la llera del riu, s’ha de demanar autorització prèvia a l’ACA per poder-hi acampar.
 • Fora de la ZP (és a dir, més enllà dels 100 m), es pot acampar sense demanar autorització. No obstant això, es recomana consultar la inundabilitat del terreny al visor cartogràfic de l’ACA, ja que, malgrat que un terreny estigui fora de ZP, pot ser inundable. Per a consultar les zones inundables al visor cartogràfic de l’ACA marcant la icona de capes apilades i triant la capa: Espais fluvials / Inundabilitat o zonificació. A continuació, poseu les coordenades o la denominació de la zona d’acampada en el cercador.
 • No es pot acampar en cap cas en les denominades Zones de Flux Preferent (ZFP) dels rius.

 

Aigua potable
Cal que els terrenys tinguin un punt d’aigua (potable o no potable). S’ha de garantir la quantitat suficient d’aigua (com a mínim 3 litres per persona i dia), apta per al consum de boca i per a cuinar. El subministrament es pot fer mitjançant aigua envasada (ampolles, garrafes o contenidors), des d’un pou o una font, o a través de la xarxa pública.

Deixalles
S’ha de garantir una gestió correcta dels residus, recollint-los i dipositant-los en contenidors municipals o portant-los a una deixalleria.

Aigües residuals
Cal disposar d’un sistema de recollida i gestió de les aigües residuals i fecals mitjançant inodors químics, fossa sèptica o algun altre sistema adequat. L’abocament dels residus recollits mitjançant els inodors químics, la fossa sèptica o un altre sistema adequat s’ha de fer sempre en els punts degudament autoritzats.

Si disposeu d’espais que puguin destinar-se a acampada per activitats de lleure, podeu omplir el següent formulari fins al 15 de maig. Cal omplir-ne un per cada terreny disponible especificant els requisits de l’espai. La informació es posarà a disposició de les entitats escoltes, que es posaran en contacte amb qui indiqueu per a concretar les condicions d’ús del terreny.

FORMULARI ESPAIS D’ACAMPADA