Convenis i col·laboracions

Des de Micropobles treballem amb moltes entitats i institucions per a dur a terme projectes conjunts, per a promoure actuacions d’interès mutu i per a promoure i divulgar valors que compartim. Aquestes col·laboracions adopten forma de conveni i aquí podeu consultar els que l’entitat ha signat i son vigents actualment

XARXA PER A LA CONSERVACIÓ DE LA NATURA

OBJECTE

La Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) és una entitat sense ànim de lucre de 2n nivell declarada d’utilitat pública. Està formada per associacions, fundacions, administracions públiques, empreses, universitats i centres de recerca.

La missió de la XCN és promoure la conservació de la natura mitjançant la implicació social, principalment a través de les entitats de custòdia i de voluntariat ambiental, a qui la XCN dóna suport i amb qui treballa de forma col·laborativa, i establint aliances per fer compatibles les activitats humanes amb la sostenibilitat dels ecosistemes.

Des de febrer de 2023, MdC és membre de la xarxa

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER L’AIGUA PÚBLICA

OBJECTE

L’aigua és un bé de tots i totes. Un bé comú. Un bé essencial per a la vida. I així cal gestionar-lo, democràticament i pública. Amb, per i des de del conjunt dels veïns i veïnes dels municipis.

L’AMAP és una associació sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica, que té la finalitat de difondre i promoure la gestió íntegrament pública de l’aigua, així com donar suport als municipis que vulguin encaminar-se cap a una gestió pública de l’aigua.

Des de febrer de 2023, MdC és membre de l’AMAP

ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ

OBJECTE

L’objecte del conveni és establir les bases i els mecanismes de coordinació i col·laboració, assistència, intercanvi d’informació, capacitació i activitats conjuntes entre AMTU i MdC, en els seus respectius àmbits de competència en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic als micropobles de Catalunya.

UNIVERSITAT DE LLEIDA

OBJECTE

El conveni té per objecte establir un marc de col·laboració entre les parts signants, a fi de dur a terme conjuntament la formació pràctica externa de l’estudiantat en el camp de qualsevol ensenyament impartit per la UdL.
Aquesta col·laboració s’ha de materialitzar mitjançant la signatura dels corresponents projectes formatius acordats entre la UdL i MdC.

El projecte formatiu que es du a terme emparat en aquest conveni és una pràctica del programa Campus Rural que identificarà el talent creatiu i el patrimoni visitables als micropobles.

UNIVERSITAT DE GIRONA

OBJECTE

Aquest conveni té per objecte regular la col·laboració entre la Universitat de Girona i l’Associació de Micropobles de Catalunya per la participació dels estudiants de la UdG en activitats solidàries i de cooperació.
Aquest conveni es desenvoluparà mitjançant la signatura d’uns annexos que s’han de subscriure amb cada estudiant.

La Universitat de Girona i MdC comparteixen els objectius de participar en el progrés i desenvolupament de la societat i en la millora del sistema educatiu, promoure activitats d’extensió universitària i l’intercanvi de coneixements i informacions amb altres institucions. I la UdG, per mitjà de la Unitat de Compromís Social està disposada a dur a terme la col·laboració amb altres entitats per a la participació dels estudiants en activitats solidàries i de cooperació.

ASSOCIACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT
RURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL

OBJECTE

L’Associació de Micropobles de Catalunya (MdC), conjuntament amb el
Departament d’Igualtat i Feminismes (IFE) i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) impulsen el projecte Oportunitat500. I l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central vol contribuir al desenvolupament del projecte amb aquest conveni.

L’acord entre l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central i l’Associació de Micropobles de Catalunya té per objecte establir les condicions de la col·laboració entre ambdues parts per a la utilització de les dependències situades a la plaça Santa Josep s/n de la Colònia Pons, 08692 de Puig-reig, per poder dur a terme el projecte Oportunitat500 i d’altres projectes de cooperació.

XARXA DE POBLES I CIUTATS CAP A LA SOSTENIBILITAT

OBJECTE

La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat és una associació de municipis compromesos amb el medi ambient per avançar cap a un desenvolupament sostenible. Fou creada l’any 1997 i compta amb 293 ens locals adherits, incloses les quatre diputacions catalanes i 24 observadors , entre els quals l’Associació de Micropobles de Catalunya.

És l’espai referent i de trobada de l’administració local a Catalunya en matèria de sostenibilitat.

SOM COMUNITAT ENERGÈTICA

OBJECTE

Cíclica [space · community · ecology], Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC),  Dies d’Agost, Electra Caldense i l’Associació de Micropobles de Catalunya s’han posat d’acord per a promoure una plataforma per a que els ajuntaments puguin simular la creació de comunitats energètiques amb els seus veïns per conèixer l’estalvi energètic i econòmic que suposaran, així com saber quins agents facilitadors (administracions i empreses) operen a prop seu.

CLIMATE ALLIANCE

OBJECTE

L’Associació de Micropobles és membre d’aquesta entitat des de 2021, que treballa per la reducció contínua de les emissions de gas amb efecte hivernacle i per  donar suport als ajuntaments que treballin amb aquest objectiu, que es situa en una reducció del 10% cada cinc anys. També te com a objectiu donar suport a l’acció dels pobles indígenes en la protecció de les selves tropicals, base de la seva existència, mitjançant el reconeixement legal dels seus territoris i l’ús sostenible de l’entorn, que s’avala amb el compromís de les entitats adherides d’usar només fusta amb certificat FSC.

XATIC

OBJECTE

Establir un marc de col·laboració entre MdC i la XATIC per al desenvolupament de la promoció del turisme industrial dels municipis d’aquella que vulguin associar-se a la xarxa.

BENEFICI

Els associats que vulguin adherir-se a la XATIC tindran dret a un descompte del 20% de l’import de la quota anual determinada per l’Assemblea.

AKTIVE

OBJECTE

Potenciar, promoure, difondre i col·laborar mútuament en tot allò que té a veure amb el festival Itinera en els propers anys

IEI

logotip de l'ens de la Diputació de Lleida que es dedica al treball cultural

OBJECTE

Establir i definir la col·laboració entre les parts per a la realització d’activitats adreçades a la dinamització cultural, artística i literària dels exercicis 2021, 2022 i 2023.

PRODUCTORS.CAT

Logotip de l'Associació de Productors Catalans

OBJECTE

Establir un lligam de col·laboració entre ambdues organitzacions per a difondre, promoure i impulsar la producció, distribució i consum de productes de proximitat d’una manera més ètica, justa i sostenible per a tothom, unint directament productors i consumidors, l’origen i el final, sense barreres, creant una comunitat amb equitat i autorresponsabilitat envers el consum local.

ARCA

Logotip de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya

OBJECTE

L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre l’ASSOCIACIÓ DE MICROPOBLES DE CATALUNYA (AdM) i L’ASSOCIACIÓ D’INICIATIVES RURALS DE CATALUNYA (ARCA) per tal de treballar pel desenvolupament rural de Catalunya i l’equilibri territorial.

ACM

Logotip de l'Associació Catalana de Municipis

OBJECTE

Establir i definir la col·laboració entre les parts atesa la complementarietat entre les seves per a potenciar la representació i els interessos des municipis de menys de 500 habitats i l’atenció de les seves necessitats especifiques.

SOM ENERGIA

Logotip de Som Energia

OBJECTE

L’objecte del conveni és permetre a l’entitat aglutinadora (MdC) la possibilitat
d’oferir la seva empara com a sòcia, més enllà del límit de 5 invitacions, a tots
els seus membres per tal que puguin contractar la llum amb Som Energia sense necessitat d’associar-se (i realitzar l’aportació de 100 € al capital social
obligatori).

UP

Logotip de l'Unió de pagesos

OBJECTE

L’objecte d’aquest conveni és treballar en la difusió de les immatriculacions de l’església catòlica, compartir informació sobre la matèria i promoure un espai de treball conjunt per a la defens de patrimoni local català.

AGENDA RURAL

Logotip de l'Agenda Rural de Catalunya

OBJECTE

El 20 de novembre de 2020 el Govern de la Generalitat, en la
comissió interdepartamental sobre despoblament rural, depenent de la
Conselleria d’Agricultura, va fer l’encomana a l’Associació de Micropobles de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya i al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) per fer la proposta metodològica per a la redacció de l’Agenda Rural i constituir-se com a comissió redactora. Aquest conveni serveis per a establir el marc de col·laboració d’aquestes entitats per a coordinar els treballs per a la redacció de l’Agenda Rural de Catalunya.

VILES FLORIDES

OBJECTE

L’objecte del conveni és establir una col·laboració envers el projecte de Viles Florides i MdC per a sumar sinergies amb l’objectiu comú de respectar la natura, conèixer la cultura, la realitat social i la geografia dels diferents territoris del nostre país i promocionar de manera conjunta l’activitat d’ambdues entitats per tal de donar a conèixer els dos projectes a la població en general i d’altres entitats del sector. En virtut d’aquest acord, Viles Florides establirà a l’inici de cada edició les condicions més beneficioses per la participació dels municipis associats a MdC i una reducció del 50% en la quota d’associats a tots aquells pobles que vulguin adherir-se al moviment i formen part de l’Associació Micropobles de Catalunya.

ECOSYSTEMIC TRANSITION UNIT (ETU)

Logotip de l'Unió de pagesos

OBJECTE

El Projecte Renewable Energy és un projecte europeu cofinançat pels FEDER, en el marc del Programa Interreg Mediterrani. El projecte va desenvolupar el concepte de l’Ecosistemic Transition Unit (ETU) amb l’objectiu d’incorporar els resultats en un full de ruta comú de transició energètica. L’objectiu d’aquesta iniciativa és promoure la seva aplicació a les zones rurals i illes, prenent la transició energètica com a catalitzador. El projecte ha creat 6 grups regionals i MdC és una de les entitats col·laboradores a l’Estat Espanyol.