En marxa el tramitador de sol·licituds d’Autorització per a la rompuda de terrenys forestals amb finalitats agropecuàries en finques privades

En marxa el tramitador de sol·licituds d’Autorització per a la rompuda de terrenys forestals amb finalitats agropecuàries en finques privades

El nou tramitador de sol·licituds d’Autorització per a la rompuda de terrenys forestals amb finalitats agropecuàries en finques privades sense Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal està ja en marxa i des d’ara aquesta és l’única via vàlida per a poder tramitar aquestes sol·licituds. El tramitador dona compliment a la necessitat que existeixi un procediment de tramitació electrònica dels expedients administratius i, cal recordar, que per les rompudes incloses en l’àmbit d’aplicació de l’Avaluació d’Impacte Ambiental, cal realitzar prèviament la sol·licitud d’Avaluació d’Impacte Ambiental.

A continuació, detallem les diferents opcions amb l’enllaç directe per cada una de les sol·licituds:

Sol·licitud de rompudes que no entren, a priori, en l’àmbit d’aplicació a la llei d’avaluació ambiental  

  • Rompudes de menys de 3ha arbrades, i rompudes de menys de 10ha desarborades (recobriment d’espècies arbòries menor del 20%)

Autorització per a la rompuda de terrenys forestals amb finalitat agropecuària. Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Sol·licitud d’Avaluació ambiental simplificada:

  •  Rompudes de més de 3ha arbrades i rompudes de més de 10ha (arborades i desarborades) fora de Xarxa Natura 2000.
  • Les rompudes que presentant-se fraccionades, arribin a les 3ha arborades, o a les 10ha desarborades, mitjançant l’acumulació de superfícies sol·licitades.
  • Aquelles rompudes en què les seccions de biodiversitat del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, concloguin en el seu informe, que a part dels condicionants o limitacions que corresponguin al vector ambiental, les actuacions poden afectar de forma apreciable, directa o indirectament, a espais Xarxa Natura 2000.

Sol·licitud per l’inici d’una avaluació ambiental simplificada

Necessitaran sotmetre’s a Avaluació ambiental ordinària:

  • Rompudes de més de 10ha en Xarxa Natura 2000.
  • Els projectes que, presentant-se fraccionats, afectin a 10ha o més incloses en Xarxa Natura 2000, mitjançant l’acumulació de superfícies sol·licitades.
  • Les rompudes incloses en l’avaluació ambiental simplificada, quan això ho decideixi cas per cas l’òrgan ambiental, en l’informe d’impacte ambiental d’acord amb es criteris de l’annex III de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental.
  • Les rompudes incloses en l’avaluació ambiental simplificada, quan així ho sol·liciti el promotor.

Sol·licitud per l’inici d’una avaluació ambiental ordinària