Estatut del Micropoble

Estatut del Micropoble: imatge de la portada del dossier

Estatut del Micropoble

La realitat municipal catalana presenta uns trets característics que es poden resumir en l’existència d’una concentració de població molt important a l’entorn de la capital del país i, alhora, una xifra molt reduïda de població (3 %) als municipis de menys de 1.000 habitants, tot i que aquests pobles representen el 51 % dels municipis catalans. L’Estatut de Catalunya del 2006 s’hi va incloure una previsió que sembla respondre a aquesta realitat, en fixar que la distribució de les responsabilitats administratives en determinades matèries entre les diverses administracions locals ha de tenir en compte llur capacitat de gestió i es regeix per les lleis aprovades pel Parlament, pel principi de subsidiarietat, d’acord amb el que estableix la Carta europea de l’autonomia local, pel principi de diferenciació, d’acord amb les característiques que presenta la realitat municipal, i pel principi de suficiència financera. El principi de diferenciació ha tingut alguna plasmació en part de la legislació sectorial catalana. 

Tanmateix, si es vol aconseguir l’equilibri territorial i la igualtat material dels seus habitants, es fa necessària una normativa més ambiciosa, integral i transversal, a la qual respon aquest Estatut. Hom no ha d’oblidar que l’escassa densitat de població dels micropobles, nom escollit per aquests municipis, dificulta la disponibilitat de tot tipus de serveis, i en comporta un augment del cost unitari. 

MdC, amb la redacció d’aquest Estatut del Micropoble, preveu un règim específic en els àmbits de competència de la Generalitat, i pot suposar una experiència capdavantera en l’àmbit del dret comparat, que ha prestat poca atenció a aquesta realitat, que és comuna a molts altres indrets del món. La situació s’ha de redreçar urgentment, perquè mentre una part del país guanya població, a un ritme no exempt de problemes, una altra part del país queda buida de llocs de treball, de joves, de relacions econòmiques, de persones que, en definitiva, la mantinguin amb vida, cosa que comporta que se’n descuidi la gent gran, el parc d’habitatges en condicions per viure-hi, el paisatge, etc.

Finalment, la Generalitat, a través de la Secretaria General de l’Administració Local i Relacions amb l’Aran, va posar en marxa els 2022 un grup de treball que treballa en l’elaboració l’Estatut del Municipi Rural, amb objectius molt semblants als que perseguia MdC quan redacta l’estatut del Micropobles en la que hi participa activament l’Associació de Micropobles de Catalunya.

 

Consultar l’Avantprojecte de llei de l’Estatut dels Micropobles

Resum de l’Avantprojecte de llei de l’Estatut dels Micropobles