El Sistema Intern d’Alertes, obligat per a tots els ajuntaments a partir de l’1 de desembre de 2023

El Sistema Intern d’Alertes, obligat per a tots els ajuntaments a partir de l’1 de desembre de 2023

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, obliga a totes les administracions locals a crear sistemes interns d’alertes (SIA), sense distinció de la seva mida. Per als ajuntaments de menys de 10.000 habitants l’obligació de disposar del SIA entra en vigor el dia 1 de desembre de 2023.

El sistema intern s’adreça a recollir les alertes davant dels casos de sospita d’activitats irregulars. No és un canal de queixes i no està obert a tothom, doncs ha d’atendre les denúncies que vulguin presentar les persones de treballadores de l’ajuntament i aquelles que tenen una relació contractual per a la prestació de serveis a l’ajuntament. La resta de persones que vulguin denunciar actes sospitosos, no poden usar aquest canal, i hauran d’adreçar-se a la justícia ordinària o a l’Oficina Antifrau, que ofereix el Canal Extern d’Alertes.

Per a contribuir a resoldre les dificultats que comporta especialment per als micropobles el compliment de la Llei, la Xarxa de Governs Oberts ha elaborat un seguit de recursos per a posar en funcionament el sistema de manera ràpida. Aquests recursos són:
• Model tipus d’instrucció -que recomanem per als nostres associats- i que inclou també la definició d’estratègia que la llei demana.
• Model de comunicació a la representació del treballadors (si n’hi ha) de la posada en marxa del sistema.
• Models d’expedient i d’acords per a l’aprovació de la instrucció
• Models d’expedient i d’acords de designació de responsable del sistema interna d’alertes.
• Accés per als ens locals del “Servei de Canal intern d’alertes” del Consorci AOC (anomenat de moment “Bústia ètica”)

• Es facilita també l’enllaç a l’Oficina Antifrau de Catalunya per a la notificació obligatòria del nomenament de la/es persona/es responsable/s del sistema intern d’alertes: https://www.antifrau.cat/ca/com-s-ha-notificar-oficina-antifrau-nomenament-cessament-persona-es-responsable-s-sistema-intern-informacio

Amb aquestes passes: aprovació de la instrucció i de l’estratègia (que la inclou la proposta d’instrucció), designació de la/es persona/es responsable/s, posada en funcionament de canal usant l’eina AOC, i la notificació a l’Oficina Antifrau, es dona compliment a la norma i es posa en marxa un recurs per a rebre i tramitar alertes.

Pel que fa a la designació de persones responsables, des de l’Associació de Micropobles recomanem que sigui la persona titular de la funció de secretaria de l’Ajuntament, atesa la necessitat de comptar amb coneixements en matèria de dret.

Pel que fa la tractament de les alertes rebudes, les diputacions de les quatre demarcacions estan preparant activitats formatives per a la implantació de les eines que integren el sistema i esperem que posin en funcionament recursos especialitzats per al tractament de les denúncies que es puguin rebre.

Aquí teniu els models proposats

Per a qualsevol dubte, podeu escriure a coordinacio@micropobles.cat

Si vols consultar les preguntes que anuncia la imatge que encapçala aquesta notícia pots seguir aquest enllaç .