Avantprojecte de llei de l’Estatut de municipis rurals

Avantprojecte de llei de l’Estatut de municipis rurals

Després de temps de treball i a partir de la iniciativa de l’Associació de Micropobles de Catalunya, i com a resultat d’un debat promogut per la Conselleria de Presidència en la que han participat altres associacions municipalistes i representants de diferents departaments, el govern ha sotmès a i informació pública l’Avantprojecte de llei de l’Estatut de municipis rurals. És el primer pas per a fer arribar al Parlament l’eina que ha de servir per a trencar l’uniformisme imperant fins ara a l’hora de desplegar norma adreçada al mon local. Aquesta proposta d’Estatut és fruit d’un consens ampli i ha de servir per a introduir elements d’equitat en la relació dins el sistema institucional català, de manera que tracti cada ens segons les seves capacitats d’actuar. Per altra banda, ha de permetre que el món rural disposi d’administracions locals que  tinguin una major capacitat d’acció com a resultat de simplificar els procediments administratius, ha de garantir que la veu del mòn local rural arribi a tots els òrgans i nivell del govern i assegurar que la legislació que es desplegarà en el futur sobre qualsevol matèria, ho faci de manera que tingui en consideració les especifitats del món rural. I tot al servei de l’equilibri territorial.

La proposta d’estatut que fa el govern i que podeu consultar aquí, es fa ara pública i comença ara el seu camí. Això vol dir que fins el 16 de gener es poden fer propostes de millora. Amb la finalitat de debatre el text proposat, recollir el parer de quants més ajuntaments millor per identificar elements que es consideri prioritaris introduir i formular propostes de millora del text, l’Associació ha organitzat 8 trobades, entre els dies 8 i el 15 de gener. Seran trobades moderades pel president Joan Solà i el vicepresident Oriol Serrà i l’anterior president, Mario Urrea, electes que han participat en el procés de debat del text.

Ara correspon desplegar el procés d’exposició al públic, respondre al tràmit d’audiència al que s’ha convidat a l’Associació a participar, fer seguiment dels informes que han d’emetre òrgans com la Comissió de Govern Local de Catalunya i dur a terme la tasca d’informació als grups parlamentaris de l’opinió i les prioritats que expressen els representants dels ajuntaments dels municipis amb població inferior als 1.000 habitants, per tal de poder dur a bon debat al Parlament i treballar per a fer possible que l’avantprojecte entri en vigor en el decurs de la present legislatura.

Per a facilitar l’anàlisi de l’avantprojecte, us oferim l’accés a documents que formen part de la fase de consulta i que aporten informació rellevant:

Memòria general

Memòria d’avaluació d’impactes

Memòria de valoració de les al·legacions i observacions rebudes (fetes per Departaments de la Generalitat)

Informe jurídic preliminar

Informe de la DG de Contractació Pública

Proposta d’Estatut dels  Micropobles

El passat 16 de gener, i després d’haver dut a terme les sessions de debat de l’estatut organitzades per l’associació en les que s’hi van inscriure i participar més de 100 electes, MdC va elaborar i lliurar les seves observacions al text de l’avantprojecte i les va lliurar al govern, per tal de donar continuïtat al procés.