Estatut dels Micropobles

Què proposa l’estatut?

El document lliurat als grups parlamentaris, elaborat després d’anys de treball i que ha estat consensuat amb el territori i els municipis implicats, proposa els següents continguts:

TÍTOL PRELIMINAR

Contingut: Disposicions generals, objectiu, definicions i principis


Definició
- Municipis inferiors a 500 habitants
- Municipis de menys de 1.000 habitants, o amb cap nucli superior a 500, o amb una densitat inferior a la mitjana dels micropobles, o amb pèrdua continuada de població durant 5 anys consecutius

Principis
- De diferenciació: es una realitat diferent a la general
- De subsidiarietat: assignació preferent de competències per als micropobles
- De suficiència financera: equilibri entre competències i recursos

Transversalitat en el suport
- Garantir la igualtat material
- Memòria específica per als micropobles en els reglaments i projectes de llei


TÍTOL PRIMER. RÈGIM EN MATÈRIA ECONÒMICA I FINANÇAMENT


Mesures en el sector de l’economia
- Planificació estratègica: simplificació i unificació, d’acord a l’estratègia local
- Desplegament de la fibra òptica
- Contractació menor: evitar la inhabilitació d’empresaris locals
- Mesures sancionadores alternatives a les econòmiques

Mesures en la cooperació local, específicament les transferències: el finançament
- Cooperació del sector públic amb els micropobles
- Unificació dels ajuts en un fons de lliure disposició (finalistes): autonomia local
- Trams específics per als micropobles en les subvencions finalistes en concurrència competitiva
- Destinar un 5% del Fons d’Habitatge als Micropobles

TÍTOL SEGON. RÈGIM ESPECÍFIC EN MATERIA FISCAL

Ultraperifèria demogràfica
- Micropobles que perden població durant 5 anys consecutius
- Règim fiscal específic i incentius a l’ordenament municipal
- Ampliació de la destinació dels recursos del Fons per al Foment del Turisme

TÍTOL TERCER. RÈGIM ESPECÍFIC EN URBANISME I ORGANITZACIÓ DEL TERRIRORI

Principi de proximitat
- En la implantació d’infraestructures i compensacions
- Aprovat per la subcomissió d’Urbanisme que pertoqui

Modificacions normatives
- Ampliar els professionals que participen en les comissions d’Urbanisme
- Crear les subcomissions d’Urbanisme dels micropobles
- Suprimir estudis (impacte i paisatge) en els plans territorials
- Excloure la necessitat d’aprovació de projectes específics en sòl no urbanitzable (per exemple, per a una línia elèctrica de pocs metres per a granges o establiments autoritzats)
- No alterar el planejament urbanístic (s’ha de preservar la identitat dels municipis)
- Permetre l’aprovació d’ordenances que delimitin actuacions entorn els camins
- La il·legalitat d’una edificació en sòl no urbanitzable no pot afectar la resta d’edificacions
- Suprimir l’obligació de llicència per actuacions no contemplades al planejament
- Llogar finques rústiques per sota de la unitat mínima (per exemple, per fer horts) no es pot considerar parcel·lació urbanística
- Mesures específiques per als micropobles en la normativa d’habitatge
- Traspassar als consells comarcals les obligacions en matèria d’animals abandonats.

Subcomissió d’urbanisme dels micropobles
- Exerceix les mateixes funcions que la Comissió d’Urbanisme
- En cada comissió s’ha de consultar la subcomissió
- Representada per càrrecs electes del micropobles
- Participada, si s’escau, amb tècnics i professionals qualificats

TÍTOL QUART. RESPRESENTACIÓ INSTITUCIONAL DEL MICROPOBLES

El títol quart modifica normes de diferent rang, per tal de preveure l'atenció específica als micropobles i la representació institucional d'aquests en aquells òrgans, la competència dels quals és rellevant per a la preservació i desenvolupament d’aquests municipis.

La tècnica emprada ha estat la d'afegir un membre més en aquests organismes, sense reduir, doncs, la participació d'altres entitats.

Representació general: Secretaria General del Micropoble que en depengui de Presidència o de Vicepresidència.

Representacions sectorials, com ara:

- Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya
- Consell Nacional de Joventut de Catalunya
- Consell de Direcció del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
- Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua
- Consell Social de les universitats de Catalunya
- Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu (IDAPA)
- Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre
- Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya
- Observatori del Paisatge de Catalunya
- Consell d’Administració de l’Agència d’Habitatge
- Consell Assessor de l’Agència d’Habitatge de Catalunya
- Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de Catalunya
- Consell de la Mobilitat de Catalunya

TÍTOL CINQUÈ. MESURES ORGANITZATIVES I PROCEDIMENT ADMINISTRATIU

- Comunitats de municipis: facilitar la constitució, contractació i finançament
- Ple del Consell Comarcal: Consell d’alcaldes i alcaldesses

Estatut dels Micropobles